Financovanie vozidla Späť na ponuku

Potrebné doklady k uzatvoreniu lízingovej zmluvy


Všetky potrebné doklady k uzatvoreniu lízingovej zmluvy sú uvedené na Žiadosti o finančný lízing, resp. na Žiadosti o finančný prenájom na výkon zamestnania, povolania. Podrobnosť dokladov závisí od predmetu lízingu, zvoleného modelu splácania lízingových splátok a dĺžky podnikania žiadateľa.

Lízing osobných automobilov - nepodnikatelia

 • doklad o totožnosti,
 • posledný výpis z bankového účtu
 • potvrdenie o výške príjmov od zamestnávateľa
 • dve faktúry, vystavené na žiadateľa (plyn, elektrina, SIPO, telefón a pod.)

Lízing osobných automobilov - podnikatelia

 • Notárom overený výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace), živnostenský list, doklad o pridelení daňového identifikačného čísla, doklad totožnosti konateľa,

Firmy vedúce podvojné účtovníctvo

 • súvaha, výkaz ziskov a strát a daňovým úradom potvrdené daňové priznanie za minulý rok
 • súvaha, výkaz ziskov a strát za posledné obdobie bežného roku

Firmy vedúce jednoduché účtovníctvo

 • výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz príjmov a výdavkov a daňové priznanie za minulý rok
 • stav príjmov a výdavkov za uplynulé obdobie bežného roku
 • K nahliadnutiu výpisy z bežného účtu za posledný mesiac alebo peňažný denník
 • Faktúra od dodávateľa

Pri osobných automobiloch v obstarávacej cene do 13 277,57 € (400.000,07 Sk) (od 40%-ného preddavku) a do 26 555,14 € (800.000,15 Sk) (od 50%-ného preddavku) Vám ku žiadosti stačí výpis z obchodného registra, živnostenský list a osvedčenie o DIČ s faktúrou od dodávateľa

Lízing ostatnej dopravnej techniky a strojov a zariadení

 • Notárom overený výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace), živnostenský list, doklad o pridelení daňového identifikačného čísla, doklad totožnosti konateľa

  Firmy vedúce podvojné účtovníctvo

 • súvaha, výkaz ziskov a strát a daňovým úradom potvrdené daňové priznanie za minulý rok
 • súvaha, výkaz ziskov a strát za posledné obdobie bežného roku

  Firmy vedúce jednoduché účtovníctvo

 • výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz príjmov a výdavkov a daňové priznanie za minulý rok
 • stav príjmov a výdavkov za uplynulé obdobie bežného roku

Podnikateľský zámer

 • slovná charakteristika činnosti celej firmy (oblasť podnikania, záväzky, pohľadávky, úvery, lízing, HIM)
 • predpokladané náklady, výkony a výnosy, vyplnenie projekcií účtovných dokladov
 • zabezpečenie odbytu, pripravenosť priestorov pre inštaláciu predmetu lízingu
 • Daňové priznania k DPH za posledný rok
 • K nahliadnutiu výpisy z bežného účtu za posledný mesiac alebo peňažný denník

  Návrh kúpnej zmluvy alebo faktúra od dodávateľa

 • špecifikácia zariadenia s obstarávacou cenou a DPH
 • platobné podmienky s termínom a miestom dodávky
 • záruka na zariadenie so záručným a pozáručným servisom

Postup pri uzatvorení lízingovej zmluvy

Na základe Vášho rozhodnutia, resp. podnikateľského zámeru si vyberiete predmet lízingu a zabezpečíte ponuku, resp. faktúru dodávateľa (najlepšie vo forme návrhu kúpnej zmluvy) s obsahom technickej, obchodnej a cenovej informácie a uvedením dátumu prevzatia predmetu lízingu. V prípade, že nepoznáte žiadneho predajcu žiadaného vozidla, na pracoviskách VÚB Leasing, a.s. Vám radi poradíme.

VÚB Leasing Vám vypracuje variantnú ponuku k uzatvoreniu lízingovej zmluvy na Vami požadovaný predmet lízingu a poskytne Vám formulár žiadosti o finančný prenájom.

Túto žiadosť vyplníte a vypracujete prílohy vyšpecifikované v tejto žiadosti. Pri automobiloch do 13 277,57 € (400.000,07 Sk) (od 40%-ného preddavku) a do 26 555,14 € (800.000,15 Sk) (od 50%-ného preddavku) Vám ku žiadosti stačí výpis z obchodného registra, živnostenský list a osvedčenie o DIČ.

Vyplnenú žiadosť aj s prílohami zašlete do VÚB Leasing, alebo si telefonicky dohodnete vo VÚB Leasing osobnú návštevu, aby sme Váš zámer mohli zhodnotiť na základe Vami dodaných podkladov. Pri lízingu osobných automobilov pre nepodnikateľov postačuje preukázať príjem v dva a pol násobnej výške splátok.

Po kladnom výsledku preverenia Vašej žiadosti je možné ihneď podpísať lízingovú zmluvu. Naše obvyklé podmienky sú :

 • lízingová zmluva sa uzatvára na dobu troch až piatich rokov
 • ako garancia spravidla slúži len naše vlastníctvo predmetu lízingu, vstupná splátka a posúdenie ekonomickej bonity zákazníka
 • pri podpise lízingovej zmluvy zaplatíte na základe faktúry vstupnú splátku vo výške už od 20% z obstarávacej ceny predmetu lízingu
 • po zaplatení vstupnej splátky lízingová zmluva nadobúda účinnosť a VÚB Leasing promptne uhrádza v zmysle kúpnej zmluvy dodávateľskú faktúru, čo Vám umožní rýchle prevzatie predmetu lízingu
 • ihneď po prevzatí predmetu lízingu odovzdá nájomca prenajímateľovi „Protokol o prevzatí predmetu lízingu“ a uhradí prvú periodickú splátku. U vozidiel uhradí aj povinné zmluvné poistenie a cestnú daň. Do siedmich dní od prihlásenia vozidla na Dopravnom inšpektoráte odovzdá nájomca prenajímateľovi notárom overenú kópiu osvedčenia o evidencii vozidla, kde je nájomca vedený ako držiteľ vozidla.
 • na základe preberacieho protokolu Vám VÚB Leasing zašle splátkový kalendár vo forme daňového dokladu, vyúčtovanie preddavku (vstupnej splátky)) a rozpis lízingových splátok na istinu, úrok a poistné
 • prvá periodická splátka (štvrťročná alebo mesačná) je splatná pri prevzatí predmetu lízingu. Splácanie môže byť rovnomerné alebo zrýchlené podľa individuálnej dohody s nájomcom
 • predmet lízingu musí byť poistený. Poistenie od momentu prevzatia predmetu lízingu Vám zabezpečí VÚB Leasing, pričom je možné dohodnúť individuálne poistenie zákazníkom s podmienkou, že poistné plnenie je vinkulované v prospech VÚB Leasing. Poistné je zahrnuté v nájomnom
 • po ubehnutí doby lízingu Vám bude predmet lízingu bezplatne prevedený do vlastníctva.

Nájomca si po prevzatí predmetu lízingu tento zaradí do majetku a bude ho odpisovať rovnomernými mesačnými časťami počas celej doby lízingu. Okrem odpisov nákladmi bude aj úrok a poistné, tieto náklady je nutné pre daňové účely časovo rozlišovať.

Všetky zmeny lízingovej zmluvy (zmena právnej subjektivity, umiestnenie predmetu lízingu, návrh zmeny splátok) je nájomca povinný písomne oznámiť prenajímateľovi, ktorý tieto musí tiež písomne odsúhlasiť.

Všetky duálne hodnoty sú prepočítané fixne stanoveným konverzným kurzom 1 EUR=30,1260 SKK, ktorý má informatívny charakter

 

PETMA 2008, Všetky práva vyhradené